Pravila za polaznike

PRAVILNIK O PRUŽANJU OBRAZOVNIH USLUGA - TEČAJEVI PROGRAMIRANJA

1. ORGANIZATOR TEČAJA

Tečajeve i kampove zajedničkog naziva CODING GIANTS organizira sljedeći Subjekt:

 • Tvrtka Something Digital d.o.o., Gračanska cesta 127c, 10000 Zagreb, HR; OIB: 50480964887, MBS 081340425 – koja je ujedno i Voditelj obrade podataka.

2. UVODNE ODREDBE

 1. Voditelj obrade podataka dužan je omogućiti Korisniku da zaključi Ugovor sa Subjektom putem web-stranice dostupne na https://codinggiants.hr. U nekim slučajevima, Voditelj obrade podataka može biti i sami Subjekt.
 2. Navedene tvrtke koje održavaju tečajeve i kampove pod zajedničkim nazivom „Coding Giants“ u daljnjem se tekstu navode kao Subjekti. Kako bi osigurao sigurnost Korisnika, Voditelj obrade podataka dužan je poduzeti tehničke i organizacijske mjere primjerene razini ugroženosti sigurnosti usluga koje se pružaju, posebno mjere usmjerene na sprječavanje pribavljanja i izmjene osobnih podataka od strane neovlaštenih osoba.
 3. U bilo kojem trenutku, Voditelj obrade podataka može odlučiti obustaviti ili prekinuti rad Web-stranice. Voditelj obrade podataka također može u bilo kojem trenutku odlučiti promijeniti, ukloniti ili dodati nove funkcije na ili s Web-stranice.
 4. Voditelj obrade podataka ima pravo zatražiti pomoć trećih strana u vezi s radom Web-stranice, posebno u svrhu osiguranja pravilnog rada, razvoja i upravljanja Web-stranicom.

3. PRIJAVA POLAZNIKA I PLAĆANJE

 1. Prijava za tečajeve vrši se slanjem poruke e-pošte tvrtki Something Digital d.o.o. info@codinggiants.hr ili putem obrasca za prijavu koji je dostupan na codinggiants.hr.
 2. Po primitku prijave, Subjekt se Podnositelj prijave obvezuje potvrditi datume tečajeva, koje je Podnositelj prijave izabrao, putem e-poruke poslane na adresu koju je naveo Podnositelj prijave. Podnositelj prijave dužan je navesti puno ime i prezime osobe koja će pohađati tečaj i sve ostale podatke potrebne za sklapanje Ugovora. Kupnja obrazovnih usluga potvrđuje se putem slanja elektroničke potvrde od strane Subjekta i potpisa ugovora od strane obiju ugovornih strana koji se šalje polazniku najkasnije 7 dana prije početka nastave.
 3. Ugovor se uvijek zaključuje sa Subjektom čiji su podaci prikazani u poslanom ugovoru koji se odnosi na tečaj ili kamp za koji je Korisnik zainteresiran. Ako u datom slučaju Voditelj obrade podataka nije Subjekt, uloga Voditelja obrade podataka ograničava se samo na omogućavanje Korisniku da izravno zaključi ugovor s Subjektom putem Web-stranice - Voditelj podataka neće biti strana u tom ugovoru.
 4. Podnositelj prijave dužan je platiti tečaj u roku utvrđenom u Rasporedu plaćanja, koji predstavlja Prilog Ugovoru. Skrbnik polaznika tečaja obvezuje se platiti cjelokupnu naknadu za tečaj Subjektu, bez obzira na broj predavanja koje je polaznik propustio.
 5. Zaključivanjem Ugovora, Korisnik izjavljuje da je zakonski skrbnik polaznika i povjerava Subjektu provođenje tečaja ili kampa za tog polaznika tijekom vremenskog razdoblja i pod uvjetima navedenima u Ugovoru, ovim Uvjetima pružanja usluge i programu tečaja / kampa.

4. RASKID UGOVORA OD STRANE POLAZNIKA

 1. Odustajanje od tečaja šalje se elektroničkim putem Subjektu na info@codinggiants.hr. U slučaju da se obavijest o odustajanju dostavi u roku od tri dana od datuma prvog predavanja u polugodištu, Podnositelju prijave vraćaju se sve uplaćene naknade.
 2. U slučaju da se obavijest o odustajanju dostavi izvan navedenog roka, primjenjuje se otkazni rok od 1 mjeseca.
  U slučaju da se odustajanje odnosi na ljetni tečaj, ne vraća se cjelokupni iznos koji je uplatio Podnositelj prijave.

5. RASKID UGOVORA OD STRANE SUBJEKTA

 1. Subjekt zadržava pravo odustati od Ugovora u slučaju da se manje od 6 polaznika prijavi za određeni tečaj. U tom slučaju, Podnositelj prijave ima pravo na nadoknadu naknade koju je platio za nastavu koja se po rasporedu održava nakon datuma odustajanja od Ugovora.
 2. U slučaju kontinuiranog nedoličnog ponašanja polaznika tečaja tijekom nastave, Subjekt zadržava pravo odustajanja od Ugovora. Raskidu Ugovora prethode dvije obavijesti polazniku da poboljša svoje ponašanje, koje se šalju putem e-pošte u intervalima od najmanje 7 dana. U slučaju nepodnošljivog ponašanja ili ponašanja koje utječe na dobrobit i sigurnost ostalih polaznika tečaja, Subjekt zadržava pravo raskinuti Ugovor bez najave. U tom slučaju, Podnositelj prijave ima pravo na nadoknadu naknade koju je platio za nastavu koja se po rasporedu održava nakon datuma odustajanja od Ugovora.

6. TRAJANJE NASTAVE I IZOSTANCI

 1. Polugodišnja nastava izvodi se jednom tjedno i traje dva školska sata (2 x 45 minuta). Nakon 45 minuta nastave, slijedi pauza od 5 minuta. Raspored svih predavanja u polugodištu predstavlja Prilog Ugovoru.
 2. Ljetni tečajevi izvode se nekoliko puta tjedno. Svako predavanje traje dva školska sata (2 x 45 minuta). Nakon 45 minuta nastave, slijedi pauza od 5 minuta. Raspored svih predavanja u polugodištu predstavlja Prilog Ugovoru.
 3. U slučaju da polaznik tečaja iz bilo kojeg razloga ne može sudjelovati na predavanju, on/a može umjesto toga slušati predavanje s drugom grupom koja prati isti nastavni plan, pod uvjetom da ima dostupnih slobodnih mjesta na određeni datum ili pogledati snimku predavanja svoje grupe koja će biti dostupna na profilu korisnika. Kako bi polaznik na navedeni način slušao predavanje s drugom grupom, prethodno je obvezan obratiti se Subjektu e-poštom na info@codinggiants.hr, a zaposlenik Subjekta to mora odobriti. Izostanak ne daje omogućava Podnositelju prijave na povrat ili smanjenje iznosa koji je dužan platiti.

7. RASPORED PLAĆANJA

 1. Naknadu za tečaj Podnositelj prijave dužan je platiti u roku i u iznosu utvrđenom u Rasporedu plaćanja, koji predstavlja Prilog Ugovoru.
 2. Predujam se uplaćuje subjektu s kojim je Ugovor zaključen. Na zahtjev Korisnika, Korisniku se e-poštom šalje račun koji potvrđuje plaćanje predujma i ostatka uplate za tečaj polaznika na adresu navedenu u obrascu.

8. ODGOVORNOST

 1. Skrbnik snosi odgovornost za bilo kakvu materijalnu štetu uzrokovanu od strane polaznika tečaja koji je dijete ili maloljetnik.
 2. Subjekt ne snosi odgovornost za sigurnost djece i maloljetnika prije i nakon nastave. Polaznici ostaju pod nadzorom Subjekta od trenutka kada polaznika njegov zakonski skrbnik preda predavaču sve do kraja predavanja.
 3. Subjekt ne snosi odgovornost za korištenje novostečenih znanja i vještina od strane polaznika za nezakonita djela, posebno za radnje povezane s hakiranjem i mrežnom sigurnošću.

9. PRAVA I OBVEZE

 1. U prostorijama u kojima se izvodi nastava, strogo je zabranjeno konzumiranje alkohola, pušenje ili upotreba bilo kakvih opojnih sredstava.
 2. Zakonski skrbnik dužan je obavijestiti Subjekta o svim smetnjama ili bolestima polaznika tečaja koje se mogu pojaviti ili utjecati na ponašanje polaznika tijekom nastave.
 3. Zakonski skrbnik polaznika tečaja pristaje na upotrebu slike polaznika snimljene u obliku fotografija i videozapisa tijekom tečaja u marketinške svrhe Subjekta.

10. PRIGOVORI

 1. Subjekt je dužan pružiti Uslugu s dužnom pažnjom.
 2. Ako Podnositelj prijave ili polaznik izjave da je usluga pružena nepravilno, imaju pravo podnijeti prigovor putem e-pošte na info@codinggiants.hr ili redovne pošte poslane na adresu pravnog sjedišta Voditelja obrade podataka.
 3. Prigovor mora sadržavati identifikacijske i kontaktne podatke Podnositelja prijave, opis i opravdanost prigovora te zahtjeve povezane s prigovorom.
 4. Subjekt je dužan odlučiti o prigovoru koji je podnio Podnositelj prijave u roku od 14 dana od dana dostave prigovora, koristeći ista sredstva komunikacije koja su korištena za podnošenje prigovora.

11. OSOBNI PODACI I KOLAČIĆI

 1. Voditelj obrade podataka i Subjekt voditelji su obrade podataka Podnositelja prijave i polaznika, kako je definirano u zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka (Subjekt je Voditelj obrade podataka samo u pogledu podataka koji se obrađuju u vezi s Ugovorom sklopljenim s Podnositeljem prijave).
 2. Podaci o obradi osobnih podataka Podnositelja prijave i polaznika te o upotrebi kolačića detaljno su navedeni u Pravilima o privatnosti dostupnima na https://codinggiants.hr/index.php/politika-privatnosti.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Ovi Uvjeti pružanja usluge stupaju na snagu 15. siječnja 2021.
 2. Voditelj obrade podataka ima pravo jednostrano izmijeniti i dopuniti ove Uvjete pružanja usluge. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta pružanja usluge stupaju na snagu 7 dana od dana objave izmijenjenih i dopunjenih Uvjeta pružanja usluge na Web-stranici. Voditelj obrade podataka dužan je elektroničkim putem obavijestiti polaznike o svim napravljenim izmjenama.
 3. Za sve sporove između Subjekta i Podnositelja nadležan je građanski sud nadležan u mjestu pravnog sjedišta Subjekta.
 4. Na sve stavke koje nisu obuhvaćene ovim Uvjetima pružanja usluge primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka, Građanskog zakona i drugih obveznih odredbi hrvatskog zakona.

Programirajte svoju budućnost već danas!

Upišite se na tečaj